Dorpsraad 't Veld -Zijdewind

 
  Actuele onderwerpen
 
   

Home

 

 

 

Zijdewind vraagt al lange tijd om aandacht voor de verkeersonveiligheid en de overlast door gemotoriseerd verkeer in en door het dorp. 

 

Sinds 2016 zijn er verschillende initiatieven geweest van dorpsgenoten, maar deze initiatieven hebben niet tot enig vruchtbaar resultaat geleid. Ondanks dat er in 2017 een verkeersmeting is gedaan voelden veel dorpsgenoten zich door de gemeente aan het lijntje gehouden en niet serieus genomen. In september 2020 is er besloten om tot serieuze actie over te gaan. Het algemene gevoel was dat het dorp genoeg geduld had getoond. 

Nogmaals werd er contact gezocht met de gemeente om de problemen onder de aandacht te brengen. De verantwoordelijke ambtenaar stelde zich heel coöperatief op, maar tot concrete plannen leidde dit niet. Onder de naam Veilig Verkeer Zijdewind is er vervolgens namens en getekend door het hele dorp een raadsbrief geschreven en de gemeenteraad gevraagd om te kijken naar een structurele oplossing voor de verkeersproblemen in Zijdewind. 

 

In de raadsbrief heeft Veilig Verkeer Zijdewind aangegeven zich zorgen te maken om de gezondheid en veiligheid van de inwoners, maar ook over alle scholieren en andere tweewielers die de rotonde over moeten steken. In het kijken naar oplossingen en de aanpak van de verkeersproblemen in Zijdewind heeft het dorp aangegeven actief te willen meedenken en er samen met de gemeente Hollands Kroon de schouders onder te willen zetten. 

Deze raadsbrief en het inspreken vond brede steun bij de raad. Verschillende raadsleden bezochten Zijdewind en erkenden de problemen. Vervolgens is ook Veilig Verkeer Nederland uitgenodigd die de onveiligheid op de Zandweg en rond de rotonde volledig onderschrijft.  

 

Na verkeersmetingen in maart 2021, waar ondanks Corona en avondklok een enorme toename van de hoeveelheid verkeer werd geconstateerd ten opzichte van 2017, is gemeente Hollands Kroon een aanbestedingsprocedure gestart die in augustus heeft geresulteerd in de gunning aan verkeerskundig ingenieursbureau IV-Infra om de verkeersproblemen te analyseren en mogelijke oplossingen aan te dragen. IV-Infra is daarop in oktober langs geweest voor een locatiebezoek. De verwachting is dat de rapportage van IV-Infra begin 2022 gereed is, waarna gemeente Hollands Kroon het maatregelenpakket met Veilig Verkeer Zijdewind zal delen en het dorp zal worden gekend in het bepalen van de mogelijke opties/verbeteringen. 

 

In de tussentijd en met het oog op de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022 neemt het dorp een filmpje op met verschillende groepen bewoners, waaronder de Dorpsraad, met de vraag aan de politieke partijen in Hollands Kroon om zich uit te spreken over de verkeersonveiligheid en de situatie in Zijdewind mee te nemen in de plannen voor de nieuwe raadsperiode. 

 

 

Wat zijn de problemen op de Zandweg?  

 

Hoge snelheid 

Van beide zijden, de spoorwegovergang en de rotonde, trekt het verkeer op om met grote snelheid over de Zandweg te rijden. Er zijn geen snelheidsbeperkende maatregelen, dus snelheid maken is ‘geen probleem’.  

 

Hoge intensiteit 

De verkeersstroom neemt alleen maar toe. De bewoners die het langst in het dorp wonen, de meeste van hen langer dan 40 jaar, geven aan nog nooit zo’n drukte te hebben meegemaakt, het neemt ieder jaar toe. Niet alleen het aantal voertuigen geeft overlast, ook de rijtijden. Vanaf 5.30 uur ’s ochtends tot ’s avonds laat is het druk op de weg. Ook de aanpassing van de N241, waarbij landbouwverkeer over de parallelweg moet rijden, heeft ervoor gezorgd dat er meer verkeer over de Zandweg is gaan rijden. Kennelijk mede als gevolg van sluipverkeer. 

 

Zware voertuigen 

Zwaar landbouwverkeer (combines, grote trekkers), bouwverkeer (busjes, klapperende aanhangers) en vrachtverkeer maakt veelvuldig gebruik van de Zandweg. Alles dendert met hoge snelheid over de brug, waarna er hard geremd moet worden voor de rotonde. Van de andere kant afkomend wordt er na de rotonde direct vol gas gegeven.  

 

Niet passende infrastructuur 

De rotonde kent geen fietsverbinding naar de Havenstraat aan de noordzijde. Er is geen zebrapad of andere oversteekplaats voor voetgangers. Er is geen voetpad langs de Zandweg of de aanlooproute aan de noordzijde van de Havenstraat. Er zijn geen verkeersbeperkende of snelheidsbeperkende maatregelen genomen.  Het zicht voor de auto’s die vanaf de rotonde de Zandweg opdraaien is slecht. 

 

 

Wat levert dat voor problemen voor omwonenden en voor kwetsbare weggebruikers op? 

 

Onveiligheid 

De snelheid van het verkeer, de hoge intensiteit, de zware voertuigen en de niet passende infrastructuur zorgt voor buitengewoon onveilige situatie. Auto’s, vrachtwagens, landbouwverkeer, (elektrische) fietsen, alles vliegt voorbij en langs elkaar heen met alle gevaren van dien. Een te hoge snelheid van gemotoriseerd verkeer in combinatie met een gebrek aan oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers leidt tot gevaarlijke situaties. 

De snelheid op de Zandweg is overduidelijk te hoog. Daarbij komt dat de rotonde een verzamelplaats is voor middelbare scholieren uit de omliggende dorpen voor hun fietsroute naar Schagen. Dit geeft ’s ochtends een ophoping van fietsers en drukte op en rond de rotonde en ’s middags significante stromen fietsers, niet enkel scholieren, die kriskras de rotonde oversteken (er is geen oversteekplaats voor fietsers).  

 

Verkeershinder en verkeersoverlast 

De geluidshinder is dusdanig dat, bij de bewoners direct aan de Zandweg, binnenshuis regelmatig de gesprekken gestopt moeten worden totdat het verkeer voorbij is. Het woongenot van de omwonenden in de directe -en indirecte omgeving wordt echt beperkt. De geluidsoverlast begint ook effect te krijgen op de gezondheid. Te veel lawaai en te veel gedender, met een piek in de spits maar gedurende de hele lange dag en avond geeft veel bewoners stress en kost energie. 

 

Schade aan de woningen (en misschien wel aan de dijk) 

Omdat het zware verkeer in groten getale en met hoge snelheid over de brug dendert, voelen de direct omwonenden hun huizen schudden. Men ‘voelt’ het zware verkeer in de huiskamers voorbijkomen.  Dat leidt tevens tot zorgen om schade aan huizen.  

 

2 filmpjes die nog eens extra aantonen waar het hier over gaat: Filmpje 1,  Filmpje 2.